A HOUSE IN PAROS EMBRACES ART – 2017

Architect: Vazeos Petropoulos
design: Maria Demetriadis
photos: George Fakaros

 

https://www.archisearch.gr/architecture/art-house-paros-petropoulos-demetriadis/